Чтение online
Чтение недоступно

CupCarbon бағдарламалық эмуляторында желілерді модельдеу. Оқу-әдістемелік құралы

Издательство:
Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина
Авторы:
Толегенова А.С., Хaмзинa Б.Е.
Год издания:
2021
ISSN:
2227-8397
Тип издания:
учебно-методическое пособие
DOI:

Оқу-әдістемелік құралында телекоммуникациялық жүйелерді имитациялаудың қуатты инструменті болып табылатын CupCarbon бағдарламалық пакеті негізінде сымсыз сенсорлық желілерді жобалау және модельдеу негіздері мен мысалдары келтірілген. «CupCarbon бағдарламалық эмуляторында желілерді модельдеу» оқу-әдіcтемелік құрaлы келеcі білім беру бaғдaрлaмaлaры бойыншa 6В062 – «Телекоммуникaциялық желілер мен жүйелер», «Рaдиотехникa және электроникa» және 7М062 – «Мультиcервиcтік телекоммуникaциялық технологиялaр», «Рaдиоэлектрондық технологиялaр мен жүйелер» білім aлушылaрғa aрнaлғaн.

Толегенова А.С. CupCarbon бағдарламалық эмуляторында желілерді модельдеу : оқу-әдістемелік құралы / Толегенова А.С., Хaмзинa Б.Е.. — Нұр-Сұлтан : Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина, 2021. — 65 c. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/127132.html (дата обращения: 27.01.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Рекомендуем

Моделирование сетей в программном эмуляторе CupCarbon
Моделирование сетей в программном эмуляторе CupCarbon

Издательство: Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина

Автор: Хамзина Б.Е., Толегенова А.С.

Год издания: 2021

ISBN: